Dnes má meniny Marek, gratulujeme.
PRIDAŤ OZNAM
Navigácia Kradnute.sk - Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky používania a pravidlá

Tento dokument obsahuje všeobecné podmienky a záväzné pravidlá využívania služieb portálu kradnute.sk, prevádzkovaného Rainman, s.r.o. (Prevádzkovateľ)

Podmienkou možnosti využitia služieb nášho portálu kradnute.sk je súhlas užívateľa s týmito pravidlami a podmienkami.

Pri využití služieb portálu kradnute.sk je užívateľ pri registrácii povinný uviesť len platnú emailovú adresu, popr. ďalšie údaje požadované prevádzkovateľom, ktoré nemajú osobnú povahu, nie sú v rozpore so zák.č. 428/2002 Zz. O ochrane osobných údajov a ktoré sú nutné pre zaradenie dát do príslušnej kategórie.

Prevádzkovateľ portálu kradnute.sk si vyhradzuje právo odstránenia oznamu, ktorý bude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu užívateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať.

Portál kradnute.sk je určený najmä na bezplatné vkladanie oznamov. Vkladať oznamy môže ktokoľvek – občan, živnostník, firma, iné právnické osoby a pod. (ďalej len užívatelia) za predpokladu rešpektovania limitov a pravidiel, stanovených prevádzkovateľom portálu kradnute.sk. 

Bezplatnosť oznamov je garantovaná aj do budúcna (samozrejme s výnimkou platených služieb).

!!! Oznamy budú zverejnené s neobmedzenou platnosťou, to znamená že pokiaľ ích nezmažete, alebo nepožiadate o zmazanie na e-mail: info@kradnute.sk tak budú zverejnené v databáze trvalo !!!

Oznamy môžu byť vkladané len do kategórií zodpovedajúcej ich obsahu.

Na využívanie služieb portálu kradnute.sk nie je potrebná registrácia, avšak registrácia poskytuje užívateľovi množstvo nadštandardných možností. Tieto možnosti sú popísané pri vložení oznamu.

Oznam môže mať len nekomerčný obsah.

Užívateľ môže podávať neobmedzený počet oznamov a záznamov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo počet podávaných oznamov do jednej kategórie obmedziť. Nie je dovolené vkladať do nadpisu oznamu odkaz na web. Je zakázané vkladať oznamy zhodného obsahu, ako je kradnute.sk.

Podaný oznam je pridaný na portál kradnute.sk ihneď v okamihu pridania oznamu (s výnimkou platených služieb). Nie je dovolené podávať oznamy so zhodným textom do rôznych kategórií.

V textoch oznamov môže užívateľ uviesť (propagovať) akýkoľvek spôsob kontaktu (vrátane www adresy), pričom povinným údajom je platný e-mail. Po každom pridanom ozname bude užívateľovi zaslaný e-mail s kódom na odstránenie inzerátu.

Užívateľ si je vedomý, že užíva portál kradnute.sk na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko.

Užívateľ má právo využívať všetky služby, ktoré ponúka portál kradnute.sk vrátane platených služieb.

Prevádzkovateľ alebo ním poverená osoba (ďalej len prevádzkovateľ) si vyhradzuje právo zmazať (odstrániť) akýkoľvek oznam, ktorý nie je vzhľadom na svoj obsah zaradený v príslušnej kategórii a podkategórii, taktiež ak je v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi, alebo ak to prevádzkovateľ uzná za vhodné aj bez toho, aby to oznámil užívateľovi inzerátu.

Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať právne predpisy normy Slovenskej republiky pri používaní služieb tohto portálu kradnute.sk. V prípade porušenia právnych noriem môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľovi oprávneným orgánom.

Prevádzkovateľ nemá žiadne povinnosti voči užívateľovi, ak nie je ustanovené inak.

Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť kradnute.sk, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť portál kradnute.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na portály kradnute.sk, ako aj spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou užívateľov či z iných dôvodov.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah portálu kradnute.sk a oznamov, ktoré boli pridané užívateľom legálnou, či nelegálnou cestou a ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb užívateľmi či tretími osobami.

Prevádzkovateľ môže používať obsah oznamov ako aj informácie o užívateľovi, ktoré zverejní na stránke priamo užívateľ (kontaktné údaje v ozname a pod.), podľa svojho vlastného uváženia.

Užívateľ výslovne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ mu je oprávnený, v zmysle §65, zákona 610/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, zasielať za účelom priameho marketingu informačné, reklamné e-mailové a faksimilné správy, vrátane krátkych správ. Užívateľ má právo (e-mailom) požiadať prevádzkovateľa o zrušenie zasielania týchto marketingových, informačných, reklamných e-mailových a faksimilných správ. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasielať marketingové a iné uvedené správy za účelom vytvárania štatistík o používateľoch ako celku, pri rôznych cielených vlastných reklamných kampaniach prevádzkovateľa, pri organizovaní súťaží pre užívateľov a pri cielení reklamných kampaní tretích strán.

Prevádzkovateľ nepreberá žiadne záruky za správnosť obsahu vložených oznamov od užívateľov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podmienky a pravidlá kedykoľvek zmeniť. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na informácie o platených službách.

V prípade zmeny cien platených služieb, táto zmena nemá vplyv na už uhradené platené služby, ktoré budú uverejnené počas celej doby, na ktorú boli zaplatené podľa pôvodného cenníka.

Prevádzkovateľ má právo rozhodnúť o ukončení prevádzky portálu kradnute.sk .

Prevádzkovateľ dáva prísľub, že urobí všetko pre to, aby užívatelia boli so službami portálu kradnute.sk spokojní a prípadné reklamácie sa riešili k spokojnosti užívateľov.

Na inzertnom portály kradnute.sk nie sú zhromažďované žiadne údaje osobnej povahy, tak ako sú definované v zákone č. 428/2002 o Ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Jediným povinným údajom je len e-mailová adresa užívateľa a meno.

V prípade nakladania s osobnými údajmi užívateľa (hlavne pri platených službách) sa postupuje podľa zákona č. 428/2002 o Ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Užívateľ vyjadruje súhlas s uvedenými podmienkami a pravidlami prtálu kradnute.sk a na znak súhlasu označí položku - Súhlasím s podmienkami a pravidlami.

Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť. Používateľ je pri využívaní služieb na serveri povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o používateľov (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.

Používateľ sa zaväzuje, že nebude robiť nič v snahe odstrániť, respektíve zabraňovať zobrazovaniu reklamy na portály , ani nebude vypínať zobrazovanie obrázkov.

Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno.

Používateľ nesmie na portály kradnute.sk propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.

Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na server kradnute.sk len fotografie, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora. Používateľ nesmie na server pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií. Uvedené pravidlá pre pridávanie fotografií sa vzťahujú na všetky fotografie, ktoré používateľ pridáva na server.

Ochrana osobných údajov

Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o tomto postupe a o možnostiach, ktoré máte k dispozícii, aby príslušné spoločnosti nepoužili tieto informácie, kliknite sem.
Google ako predajca tretej strany používa súbory cookie na zobrazovanie reklám na vašich stránkach.
Používanie súborov cookie DART umožňuje spoločnosti Google zobrazovať reklamy vašim najlepším používateľom na základe ich návštev na vašej stránke a ostatných internetových stránkach.
Používatelia môžu zrušiť používanie súboru cookie DART návštevou pravidiel ochrany osobných údajov pre sieť reklamy Google a obsahovú sieť.

Tieto podmienky a pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením.

V Bratislave dňa: 10.01.2014

kradnute.sk, copyright ©2016, Všetky práva vyhradené.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah oznamov ani diskusie, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi. Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje oznamy sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na serveri na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
SEO FRENDLY Valid XHTML 1.0 Strict
TATO STRÁNKA JE XHTML 1.0 STRICT VALIDNÁ
Partneri: Zavlažovacie systémy RainManJazdecké potreby BratislavaiBazos.skrajka.eusera.skakvaria.skiFauna.skotaznik.skKadernictvo Bratislava